در صورتیکه بطور موقت نیاز به استفاده از شیر خشک باشد و مادر تمایل داشته باشد که از شیر مادر کودک تغذیه شود به هیچ وجه نباید از شیشه شیر استفاده نمود زیرا کودک بین سینه مادر و شیشه ، شیشه را در اکثریت مواقع ترجیح داده و دیگر سینه مادر را قبول نخواهد کرد . پس بطور موقت از پیمانه، سرنگ، قطره چکان ، قاشق چایخوری باید استفاده کرد.
این فیلم نحوه صحیح شیر دهی را نشان میدهد . بسیار دیده میشود که در روزهای اول شیردهی ، شیر دهی نامناسب باعث زخم شدن نوک سینه مادر ( نیپل) شده و همین مسئله باعث محروم شدن کودک از شیر مادر میشود.