نام پزشک

متخصص

روز

ساعات حضور

جناب آقای دکتر سیروس مولایی

فوق تخصص غدد

یکشنبه

11:00 الی 13