preloader

دکتر شهرام بابامرادی

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر شهرام بابامرادی
 دکتر شهرام بابامرادی
  1. پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. (سال 1374 الی 1380)
  2. تخصصی کودکان از دانشگاه علومم پزشکی کردستان (سال 1387 الی 1390)
  3. پزشک شاغل در بیمارستان‌های امام جعفر صادق (ع) هشتگرد کرج، شهید باهنر کرج و …