preloader

دکتر برزویه نجی

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر برزویه نجی
 دکتر برزویه نجی
  1. دکتری عمومی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین (سال 1390)

  2. دکتری تخصصی PhD روانشناسی شناختی-پژوهشکده علوم شناختی.

  3. مدیر سابق امور درمانی و قائم مقام ریاست بیمارستان روانپزشکی نیایش به مدت 7 ماه.