preloader

دکتر احمدرضا ربیعی فر

  • خانه
  • -
  • پزشک
  • -
  • دکتر احمدرضا ربیعی فر
 دکتر احمدرضا ربیعی فر
  1. دکتری عمومی از دانشگاه تهران سال 1375.

  2. دارای برد تخصصی از دانشگاه تهران (مرکز طبی) –سال 1391.

  3. پزشک نمونه مرکز بهداشت کرج در سال 1385.

  4. دارای لوح تقدیر و پژوهان از وزارت بهداشت جهت ارائه مقاله پروسیکتر “پروبیوتیک‌ها