برنامه پزشکان

برنامه حضور پزشکان عمومی در مرداد ماه 1398

تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب
1398/05/01دکتر خضریدکتر امجدیدکتر صالحه زاده1398/05/11دکتر نجیدکتر باباصفریدکتر صالحه زاده1398/05/22دکتر خضریدکتر امجدیدکتر صالحه زاده
سه شنبهجمعهسه شنبه
1398/05/02دکتر امجدیدکتر افشاردکتر باباصفری1398/05/12دکتر خضریدکتر افشاردکتر باباصفری1398/05/23دکتر امجدیدکتر امجدیدکتر باباصفری
چهارشنبهشنبهچهارشنبه
1398/05/03دکتر مجتبویدکتر نجیدکتر نجی1398/05/13دکتر خضریدکتر افشاردکتر ظریفیان1398/05/24دکتر امجدیدکتر باباصفریدکتر نجی
پنجشنبهیکشنبهپنجشنبه
1398/05/04دکتر افشاردکتر افشاردکتر صالحه زاده1398/05/14دکتر مجتبویدکتر افشاردکتر افشار1398/05/25دکتر نجیدکتر باباصفریدکتر صالحه زاده
جمعهدوشنبهجمعه
1398/05/05دکتر خضریدکتر افشاردکتر باباصفری1398/05/15دکتر خضریدکتر امجدیدکتر صالحه زاده1398/05/26دکتر خضریدکتر افشاردکتر باباصفری
شنبهسه شنبهشنبه
1398/05/06دکتر مجتبویدکتر افشاردکتر ظریفیان1398/05/16دکتر امجدیدکتر امجدیدکتر باباصفری1398/05/27دکتر مجتبویدکتر افشاردکتر ظریفیان
یکشنبهچهارشنبهیکشنبه
1398/05/07دکتر مجتبویدکتر افشاردکتر افشار1398/05/17دکتر مجتبویدکتر نجیدکتر نجی1398/05/28دکتر مجتبویدکتر نجیدکتر افشار
دوشنبهپنجشنبهدوشنبه
1398/05/08دکتر خضریدکتر امجدیدکتر صالحه زاده1398/05/18دکتر مجتبویدکتر خضریدکتر صالحه زاده1398/05/29دکتر خضریدکتر افشاردکتر صالحه زاده
سه شنبهجمعهسه شنبه
1398/05/09دکتر امجدیدکتر امجدیدکتر باباصفری1398/05/19دکتر خضریدکتر افشاردکتر باباصفری1398/05/30دکتر امجدیدکتر امجدیدکتر باباصفری
چهارشنبهشنبهچهارشنبه
1398/05/10دکتر امجدیدکتر باباصفریدکتر نجی1398/05/20دکتر مجتبویدکتر افشاردکتر ظریفیان1398/05/31دکتر امجدیدکتر نجیدکتر نجی
پنجشنبهیکشنبهپنجشنبه
1398/05/21دکتر مجتبویدکتر نجیدکتر افشار
دوشنبه

برنامه پزشکان اطفال مردادماه 1398

تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب
1398/05/01دکتر خورشیدیدکتر عباسیدکتر ربیعی فر1398/05/11دکتر نوروزیدکتر ربیعی فردکتر نعمتی1398/05/22دکتر خورشیدیدکتر بابامرادیدکتر خداپرست
سه شنبهدکتر عباسیجمعهسه شنبه
1398/05/02دکتر عباسی(ش)دکتر نعمتیدکتر بابامرادی1398/05/12دکتر عباسیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/23دکتر میرزائیدکتر داودزادهدکتر بابامرادی
چهارشنبهشنبهچهارشنبه
1398/05/03دکتر میرزائیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/13دکتر بابامرادیدکتر عباسیدکتر خداپرست1398/05/24دکتر ربیعی فردکتر نوروزیدکتر علی مراد
پنجشنبهیکشنبهپنجشنبه
1398/05/04دکتر ربیعی فردکتر نوروزیدکتر نعمتی1398/05/14دکتر داودزادهدکتر بابامرادیدکتر نوروزی1398/05/25دکتر نوروزیدکتر ربیعی فردکتر نعمتی
جمعهدوشنبهجمعه
1398/05/05دکتر عباسیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/15دکتر میرزائیدکتر عباسیدکتر ربیعی فر1398/05/26دکتر عباسیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد
شنبهسه شنبهدکتر عباسیشنبه
1398/05/06دکتر بابامرادیدکتر عباسیدکتر خداپرست1398/05/16دکتر عباسی ( ش )دکتر نعمتیدکتر بابامرادی1398/05/27دکتر بابامرادیدکتر عباسیدکتر نعمتی
یکشنبهچهارشنبهیکشنبه
1398/05/07دکتر داودزادهدکتر بابامرادیدکتر نوروزی1398/05/17دکتر میرزائیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/28دکتر داودزادهدکتر بابامرادیدکتر نوروزی
دوشنبهپنجشنبهدوشنبه
1398/05/08دکتر خورشیدیدکتر عباسیدکتر بنی سعید1398/05/18دکتر نعمتیدکتر نوروزیدکتر بنی سعید1398/05/29دکتر داودزادهدکتر عباسیدکتر بنی سعید
سه شنبهجمعهسه شنبه
1398/05/09دکتر میرزائیدکتر نعمتیدکتر بابامرادی1398/05/19دکتر عباسیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/30دکتردکتر نعمتیدکتر بابامرادی
چهارشنبهشنبهچهارشنبه
1398/05/10دکتر خورشیدیدکتر ربیعی فردکتر علی مراد1398/05/20دکتر بابامرادیدکتر خورشیدیدکتر میرزائی1398/05/31دکتر خداپرستدکتر ربیعی فردکتر علی مراد
پنجشنبهیکشنبهپنجشنبه
1398/05/21دکتر داودزادهدکتر بابامرادیدکتر نوروزی
دوشنبه
EnglishIran