برنامه پزشکان

برنامه حضور پزشکان عمومی درمانگاه

تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب
1399/01/11دکترخضریدکتررحیمیدکترصارمی1399/01/22دکترمجتبویدکترصارمیدکترصالحه زاده
دوشنبهجمعه
1399/01/12دکتررحیمیدکتررحیمیدکترصالحه زاده1399/01/23دکترخضریدکترخلج افشاردکترنجی
سه شنبهشنبه
1399/01/13دکترنجیدکترنجیدکترصارمی1399/01/24دکترمجتبویدکترخلج افشاردکتررحیمی
چهارشنبهیکشنبه
1399/01/14دکترخضریدکتررحیمیدکترنجی1399/01/25دکترمجتبویدکترامجدیدکترخلج افشار
پنجشنبهدوشنبه
1399/01/15دکترنجیدکتررحیمیدکترصالحه زاده1399/01/26دکترخضریدکترامجدیدکترصالحه زاده
جمعهسه شنبه
1399/01/16دکترخضریدکترخلج افشاردکترنجی1399/01/27دکترامجدیدکترامجدیدکترصارمی
شنبهچهارشنبه
1399/01/17دکترمجتبویدکترخلج افشاردکتررحیمی1399/01/28دکترامجدیدکتررحیمیدکترنجی
یکشنبهپنجشنبه
1399/01/18دکترمجتبویدکترامجدیدکترخلج افشار1399/01/29دکتر خلج افشاردکتر خلج افشاردکترصالحه زاده
دوشنبهجمعه
1399/01/19دکترخضریدکترامجدیدکترصالحه زاده1399/01/30دکترخضریدکترخلج افشاردکترنجی
سه شنبهشنبه
1399/01/20دکترامجدیدکترامجدیدکترصارمی1399/01/31دکترمجتبویدکترخلج افشاردکتررحیمی
چهارشنبهیکشنبه
1399/01/21دکترمجتبویدکتررحیمیدکترنجی
پنجشنبه

برنامه حضور پزشکان اطفال در مانگاه

تاريخصبحعصرشب تاريخصبحعصرشب
1399/01/11دکترنعمتیدکترداودزادهدکترعلیمراد1399/01/22دکترربیعی فردکترنوروزیدکترنعمتی
دوشنبهجمعه
1399/01/12دکترخداپرستدکترمشکیدکترنعمتی1399/01/23دکترشهرامدکترربیعی فردکترعلیمراد
سه شنبهشنبه
1399/01/13دکترداودزادهدکترخداپرستدکترمشکی1399/01/24دکترمشکیدکترعباسیدکتربابامرادی
چهارشنبهیکشنبه
1399/01/14دکترنعمتیدکترنوروزیدکتربابامرادی1399/01/25دکترربیعی فردکترداودزادهدکترنوروزی
پنجشنبهدوشنبه
1399/01/15دکترنوروزیدکترمشکیدکترنعمتی1399/01/26دکترخورشیدیدکترمشکیدکترعلیمراد
جمعهسه شنبه
1399/01/16دکترشهرامدکترربیعی فردکترعلیمراد1399/01/27دکترشهرامدکترنعمتیدکترمشکی
شنبهچهارشنبه
1399/01/17دکترمشکیدکترعباسی راددکتربابامرادی1399/01/28دکترربیعی فردکترنوروزیدکتربابامرادی
یکشنبهپنجشنبه
1399/01/18دکترربیعی فردکترداودزادهدکترنوروزی1399/01/29دکترنوروزیدکترربیعی فردکترخداپرست
دوشنبهجمعه
1399/01/19دکترخورشیدیدکترمشکیدکترعلیمراد1399/01/30دکترشهرامدکترربیعی فردکترعلیمراد
سه شنبهشنبه
1399/01/20دکترشهرامدکترنعمتیدکترمشکی1399/01/31دکترمشکیدکترعباسی راددکتربابامرادی
چهارشنبهیکشنبه
1399/01/21دکترربیعی فردکترنوروزیدکتربابامرادی
پنجشنبه
EnglishIran